Kako se vrši upravljanje otpadom?
Arrow backNazad

Kako se vrši upravljanje otpadom?

16 avg 2022

Živimo u potrošačkom društvu koje konstantno proizvodi velike količine otpada. Otpad koji je posledica brzog života ali i posledica proizvodnje i globalne potrošnje ne može biti prepušten slučaju i usputno negde odložen, već se sa njim mora ozbiljno rukovati. Zato danas imamo veoma visoko razvijeno upravljanje otpadom.

U našoj zemlji upravljanje otpadom je utvrđeno zakonskim poropisima odnosno Zakonom o upravljanju otpadom. Na osnovu ovog propisa utvrđeno je prvenstveno da se otpad deli u kategorije, a potom, ko i na koji način će upravljati otpadom.

Vrste otpada

Osnovna podela otpada u zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu je na opasan otpad i neopasan otpad.

Neopasni otpad je otpad koji nema u sebi materije koje su opasne po životnu sredinu i čoveka.

Opasni otpad, s druge strane, je onaj koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Ovakva vrsta otpada u svom sastavu sadrži bar jedno od svojstava koje ga čine opasnim (eksplozivnost, zapaljivost, sklonost oksidaciji, organski je peroksid, akutna otrovnost, infektivnost, sklonost koroziji, u kontaktu sa vazduhom oslobađa zapaljive gasove, u kontaktu sa vazduhom ili vodom oslobađa otrovne supstance, sadrži toksične supstance sa odloženim hroničnim delovanjem, kao i ekotoksične karakteristike).

U ovu vrstu otpada ubraja se i ambalaža u kojoj je bio ili jeste spakovan opasan otpad.

Upravljanje opasnim otpadom

Sa opasnim otpadom je nužno upravljati tako da se rizik svede na minimum. Ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine mora biti obezbeđeno. Kontrolom i merama smanjenja opasnog otpada trebalo bi uticati na zagađenja voda, vazduha i zemljišta, opasnosti po biljni i životinjski svet, opasnosti od nastajanja udesa, eksplozija ili požara, negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti, nivoa buke i neprijatnih mirisa.

Otpad se transportuje u zatvorenom vozilu, kontejneru ili na drugi odgovarajući način kako bi se sprečilo rasipanje ili ispadanje otpada prilikom transporta, utovara ili istovara i kako bi se sprečilo zagađenje vazduha, vode, zemljišta i životne sredine. Ova vrsta transporta koja podrazumeva prevoz otpada od proizvođača do postrojenja mora biti na visokom bezbednosnom nivou.

Dozvole potrebne za upravljanje otpadom

Dozvola za upravljanje otpadom predstavlja pravni akt nadležnog organa kojim se pravnom ili fizičkom licu odobrava sakupljanje, transport, uvoz, izvoz i tranzit, skladištenje, tretman ili odlaganje otpada i utvrđuju uslovi postupanja sa otpadom na način koji obezbeđuje najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, opasan otpad ne može preuzeti na upravljanje lice koje nema odgovarajuću dozvolu. Dok se za obavljanje više delatnosti jednog subjekta, može izdati jedna integralna dozvola za upravljanje otpadom.

Kompanija Jugo-Impex vam, uz poštovanje svih zakonskih normi, pruža usluge sakupljanja otpada, skladištenja i konačnog zbrinjavanja otpada kao i tretiranja opasnog otpada.