Šta je to opasni a šta neopasni otpad?
Arrow backNazad

Šta je to opasni a šta neopasni otpad?

09 avg 2022

Svakodnevno smo okruženi gomilom otpada. Mnogo otpada pravimo sami, ali dosta otpada nastaje u procesu industrijske proizvodnje. Kako bismo zaštitili sredinu u kojoj živimo trebalo bi da otpad tretiramo na adekvatan način.

Da bismo tretirali otpad prvo moramo da naučimo više o samom otpadu. Kakav može biti i kakve posledice pogrešno tretiranje može ostaviti po životnu sredinu.

Šta je sve otpad?

U otpad se ubraja i podrazumeva svaki materijal ili predmet koji nastaje u toku obavljanja proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, predmeti isključeni iz upotrebe, kao i otpadne materije koje nastaju u potrošnji i koje posmatrano iz ugla proizvođača, odnosno potrošača nisu za dalje korišćenje i moraju se odbaciti.

Podela otpada

Kada smo definisali šta je sve otpad, neophodno je da znamo koje sve vrste otpada postoje.

Naše zakonodavstvo je je predvidelo da se otpad deli na tri vrste. Tako da imamo komunalni otpad (kućni otpad), komercijalni otpad i industrijski otpad.

Komunalni otpad

Komunalnim otpadom označeno je sve ono što jedno domaćinstvo proceni da je za bacanje pa se zato često naziva i kućni otpad. U komunalni otpad ubraja se i sav drugi otpad koji proizvode privredni subjekti a koji je po svojim karakteristikama, zbog svoje prirode ili sastava, sličan otpadu iz domaćinstva. Većinu komunalnog otpada čini otpad nastao u domaćinstvima, pa se njegov sadržaj bazira u skladu sa stilom života savremenog domaćinstva.

Komercijalni otpad

Komercijalni otpad jeste onaj koji nastaje u preduzećima, ustanovama i drugim institucijama koje se u celini ili delimično bave trgovinom, uslugama, kancelarijskim poslom, sportom, rekreacijom ili zabavom, a isključuju otpad iz domaćinstva i industrijski otpad.

Industrijski otpad

Industrijski otpad je onaj koji nastaje iz proizvodnje bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija, osim jalovine i pratećih mineralnih sirovina iz rudnika i kamenoloma.

Opasan i neopasan otpad

Osnovna podela otpada u zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu je na opasan otpad i neopasan otpad.

Neopasni otpad je otpad koji nema karakteristike opasnog otpada.

Opasni otpad je onaj koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi, i u svom sastavu sadrži bar jedno od svojstava koje ga čine opasnim (eksplozivnost, zapaljivost, sklonost oksidaciji, organski je peroksid, akutna otrovnost, infektivnost, sklonost koroziji, u kontaktu sa vazduhom oslobađa zapaljive gasove, u kontaktu sa vazduhom ili vodom oslobađa otrovne supstance, sadrži toksične supstance sa odloženim hroničnim delovanjem, kao i ekotoksične karakteristike), kao i ambalaža u kojoj je bio ili jeste spakovan opasan otpad.

Ukoliko vam je potrebno sakupljanje i transport opasnog ili neopasnog otpada kompanija Jugo-Impex je tu da vam, profesionalno i uz poštovanje svih mera bezbednosti, pruži ovu uslugu.