Dozvole i sertifikati

Kompanija Jugo-Impex posluje u skladu sa svim važećim propisima i za obavljanje svojih delatnosti poseduje sve potrebne dozvole.

Dobro došli u svet reciklaže

Politika sistema menadžmenta

Indeksni brojevi otpada koje tretiramo

15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama;

16 02 13* odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačije od one navedene u 16 02 09 i 16 02 12;

16 02 15* opasne komponente uklonjene iz odbačene opreme;

16 07 08* otpadi koji sadrže ulje;

17 04 09* otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama;

19 01 07* čvrsti otpad od tretmana gasa;

19 02 09* čvrsti sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance;

19 02 11* ostali otpadi koji sadrže opasne supstance;

19 10 03* laka frakcija i prašina koje sadrže opasne supstance;

19 10 05* ostale frakcije koje sadrže opasne supstance.

17 04 10* kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne supstance;