Uspešna istorija poslovanja

34 godine sa Vama

Radimo na očuvanju životne sredine i zdravog razvoja društva

O nama

Uspešna istorija poslovanja

Stvaramo bolju budućnost

Recikliramo, zbrinjavamo, tretiramo opasan i neopasan otpad i doprinosimo očuvanju prirodnih resursa I uštedi energije

O nama
01
02

Dobro došli u svet reciklaže

U poslednjih 5 godina

Kvalitet, pouzdanost i poverenje

99.5%

neopasnog otpada zbrinuto

+6.000t

otpadnih kablova reciklirano

8100t

bakra prerađeno u livnici

6,400t

primarnog Cu za hemijsku industriju

99.5%

Dostignut koeficijent reciklaže kablova

Naša misija

Sektor upravljanja opasnim otpadom i tretman

Jugo-Impex je razvio sektor upravljanja opasnim otpadom – od tretiranja, preko transporta i njegovog skladištenja ustanovljen je celokupan proces za bezbedno upravljanje otpadnim materijalima. Sa aspekta životne sredine, Jugo Impex je obezbedio sve potrebne uslove kako bi osigurao bezbednost i podigao svest društva u svrhu njenog očuvanja.

Pročitajte više

Reciklažni centar neopasanog otpada

Najsavremenijim metodama, prikupljeni otpad efikasno recikliramo u sirovinu adekvatnu za ponovnu upotrebu.

Pročitajte više

Livnica

Tretmanom livenja sekundarnog bakra dobijeni su proizvodi visokog kvaliteta koji svoju primenu nalaze u hemijskoj industriji i topionicama bakra.

Pročitajte više
bg

Tu smo za Vas

Mi zbrinjavamo Vaš otpad

Ako želite da nas kontaktirate, molimo Vas popunite kontakt formu ili pošaljite e-mail na info@jugo-impex.com

Pošaljite poruku


  O Nama

  Porodična kompanija Jugo-Impex d.o.o. posvećena je očuvanju životne sredine i efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Svoje prve poslovne poduhvate porodica Šćekić započela je 1990. godine.

  Pročitajte više

  Partneri

  Logo kompanije Sevojno, poslovnog partnera Jugo-Impexa.
  Logo kompanije Shinwon, poslovnog partnera Jugo-Impexa.
  Logo kompanije Rayura, poslovnog partnera Jugo-Impexa.
  Logo kompanije ZiJin, poslovnog partnera Jugo-Impexa.

  Šta su drugi rekli o nama

  Tačnost, profesionalnost i spremnost na pomoć u svim situacijama. Sama činjenica da se radi o saradnji od samog osnivanja.

  Yura Corporation doo u Srbiji govori o načinu kako kompanija Jugo-Impex d.o.o. vodi računa o svojim klijentima.

  Milan Radović

  Assistant, General Administration, Yura Corporation d.o.o.

  Ističem da je saradnja naše kompanije Srbija Zijin Copper d.o.o. sa Vama izuzetna. Angažovanost i odgovornost Vaše kompanije i Vaših zaposlenih su osnove našeg uspešnog poslovanja.

  Služba prodaje i nabavke materjala

  Serbia Zijin copper d.o.o. Bor

  Veoma cenimo našu dugogodišnju uspešnu saradnju i partnerske odnose u oblasti sekundarnih sirovina i zbrinjavanja opasnog otpada. Pohvaljujemo profesionalnost Vaših zaposlenih i operativnost u rešavanju dogovorenih aktivnosti.

  Nenad Stanisavljević

  Procurement Director, Copper Mill Sevojno

  FAQ

  Šta je potrebno da uradi generator otpada kako bi industrijski otpad mogao biti zbrinut od strane opertera?

  Pre nego uputi zahtev za zbrinjavanje opasnog ili neopasnog otpada nekoj od specijalizovanih kompanija za upravljanje otpadom (operateri), generator otpada treba da uradi karakterizacijiu i kategorizaciju industrijskog otpada. Ovo je posao koji rade nezavisne laboratorije, akreditovane od strane Akreditacionog Tela Srbije i ovlašćene od strane Ministarstva zaštite životne sredine RS za poslove ispitivanja i klasifikacije otpada.

  Nakon uzorkovanja i izrade propisanih hemijskih analiza otpada, laboratorija izdaje Izveštaj o utvrđenom karakteru otpada (opasan ili neopasan) sa odgovarajućim indeksnim brojem iz Kataloga otpada.

  Koji je sledeći korak nakon dobijanja izveštaja o ispitivanju industrijskog otpada?

  Dobijanje izveštaja o o utvrđenom karakteru industrijskog otpada, generator može da proveri na sajtu www.sepa.gov.rs koji od registrovanih operatera ima dozvolu za konkretne indeksne brojeve. Takođe, na istom mestu se može utvrditi i vrsta dozvole – Dozvola za sakupljanje industrijskog otpada, njegov transport, skladištenje, tretman I odlaganje.

  Kompanije koje imaju dozvolu za skladištenje i tretman industrijskog otpada mogu vam pružiti uslugu zbrinjavanja otpada. S druge strane, firme koje imaju dozvolu za sakupljanje i transport industrijskog otpada mogu vam pružiti samo uslugu skupljanja i transporta, ali ne i zbrinjavanja otpada.

  Šta je Dokument o kretanju otpada?

  Dokument o kretanju otpada služi za praćenje kretanja industrijskog otpada i pruža informaciju ko je od operatera otpad preuzeo od generatora otpada, kome je ga je predao i gde je taj otpad zbrinut, odnosno recikliran.

  Generator je dužan da prilikom svake predaje industrijskog otpada generiše dokument o kretanju otpada u kome će biti definisana vrsta otpada sa pripadajućim indeksnim brojem, količina i kome je taj otpad dalje predat. Ovaj dokument mora biti overen od strane generatora otpada i operatera koji je otpad preuzeo i reciklera gde je otpad zbrinut.

  Kao što postoji opasan i neopasan otpad, tako postoje i dokumenti o kretanju otpada za opasan i neopasan otpad. Dokumet o kretanju neopasnog otpada se radi u 4 primerka, a dokument o kretanju opasnog otpada se radi u 5 primerka.

  Dokument o kretanju otpada je za generatora dokaz da je otpad zvanično predao operateru koji poseduje adekvatne dozvole – za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman ili odlaganje otpada.
  Jako je važno da svaka strana u lancu kretanja poseduje svoj primerak dokumenta o kretanju otpada, jer se na taj načn sprečavaju zloupotrebe. Industrijskom otpadom se dalje upravlja na zakonom propisan način i on se predaje na reciklažu.

  Na ovaj način se štiti životna sredina, jer se otpad predaje operateru koji ima dozvolu za konkretnu vrstu otpada i adekvano je opremljen za proces reciklaže.

  Da li je potrebno najaviti kretanje otpada i kome?

  Kada je neopasan otpad u pitanju, najava kretanja otpada nije potrebna.

  Kod preuzimanja opasnog otpada, generator otpada je dužan da najavi kretanje otpada Ministarstvu za zaštitu životne sredine Republike Srbije i to 48 sati pre samog preuzimanja.