Proizvodi i usluge

Skladištenje i konačno zbrinjavanje

Skladištenje otpada je privremena faza pre konačnog zbrinjavanja. Tokom procesa skladištenja vrši se bezbedno očuvanje karakteristika otpada. Skladištenje se vrši u namenski projektovanim prostorima, gde se otpad odvaja u skladu sa svojim fizičkim katakteristikama, kao i predviđenom načinu konačnog zbrinjavanja. Skladište je projektovano u skladu sa važećim propisima. Prostor namenjen skladištenju tečnih otpada poseduje sigurnosne tankvane, pri čemu se obezbeđuje da u slučaju vanrednih situacija i eventualnog udesa ne dođe do zagađenja životne i radne sredine.

Jugo-Impex poseduje dobre poslovne odnose sa kompanijama u Evropi koje vrše reciklažu i oporavak korisnih komponenti iz otpada. Na taj način postiže se najbolji uticaj na životnu sredinu kao i najniži troškovi za generatora otpada. Lista otpada za koju Jugo-Impex poseduje rešenja o skladišetnju i/ili tretmanu može se naći na sajtu: Jugo-Impex dozvole.

Carinsko skladište

Poseban vid usluge koju Jugo-Impex nudi svojim saradnicima je privremeno skladištenje pre konačnog izvoza u privatnom carinskom skladištu. Deo svojih kapaciteta Jugo-Impex je odredio za potrebe komitenata koji posluju u slobodnim carinskim zonama, a tokom svoje delatnosti generišu otpad koji se zbrinjava izvozom u postrojenja širom Evrope.