Reciklaža bakra

Fokusirani na ono što radimo najbolje

Kompanija Jugo-Impex pored pružanja usluge upravljanja industrijskim otpadom, specijalizovana je i za reciklažu bakra.

Industrijski otpad koji sadrži bakar se nakon preuzimanja, prosleđuje u reciklažni centar na proces reciklaže čime ova sirovina biva vraćena u proizvodne procese uz čuvanje životne sredine.

Reciklaža bakra je usluga koja vam pruža:

  • Povoljne cene otkupa bakra.
  • Transport otkupljenog bakra.
  • Upravljanje bakarnim otpadom uz poštovanje svih zakonskih normi.
  • Zbrinjavanje i upravljanje bakra i otpadom koji sadrži bakar.

Drugim rečima, Jugo-Impex je tu kako bi rešio sve vaše probleme sa ovakvom vrstom otpada.

Reciklaža bakra: Kako se radi

Reciklaža bakra podrazumeva dva bazična koraka: pripremu bakarnog otpada i njegovu dalju preradu. Priprema bakarnih provodnika podrazumeva različite procese.

U zavisnosti od vrste i kvaliteta same sekundarne sirovine iz koje se bakar izdvaja mogu se primeniti metode rezanja, drobljenja, prosejavanja, baliranja , odmašćivanja i druge.

S druge strane, prerada otpadnog bakra podrazumeva da se sama sirovina šalje u livnicu, topi i potom oblikuje u proizvod, na primer ekspandirana bakarna granula bakarna sačma ili bakarni blok, koji se dalje može koristiti za različite svrhe.

Reciklaža bakra: Najčešća pitanja

Da li je reciklaža bakra komplikovana?
Ovo je veoma zahtevan proces jer uključuje niz koraka neophodnih za ekstrakciju bakra iz otpada koji se razlikuju u zavisnosti od vrste samog otpada.

Potom sledi topljenje bakra, njegovo hlađenje što zahteva veoma veliku stručnost i iskustvo.

bg

Koliko je reciklaža bakra značajna za ekologiju?

Reciklaža bakra donosi veoma značajne benefite po životnu okolinu među kojima su ušteda energije (reciklaža bakra zahteva 85-90% manje energije nego li njegovo rudarenje), čuvanje prirodnih resursa (bakar nije obnovljiva sirovina) i smanjenje opasnog otpada.

Šta se dešava nakon reciklaže bakra?

Sirovina dobijena kroz proces reciklaže se ponovo vraća u dalje industrijske procese i koristi za proizvonju različitih proizvoda od bakra.

Da li se bakar može reciklirati više puta?

Naravno i to nebrojeno puta, a svaka reciklaža bakra donosi nove uštede i dodatno čuva životnu sredinu.

Iskoristite priliku i kontaktirajte nas, ukoliko želite da zbrinemo vaš industrijski otpad.